Bukmacher Mostbet w Polsce jest jedną z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych platform gier na świecie, zapewniającą swoim klientom najwyższy poziom usług i ochrony danych. Nasza firma oferuje szeroki wybór wydarzeń dla zakładów sportowych i gier kasynowych online, wysokie kursy, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Skorzystaj także z naszej aplikacji mobilnej, aby być zawsze na bieżąco z grą!
Reditum | --
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

O Fundacji

Fundacja Integracji Społecznej Reditum została powołana do życia aktem notarialnym z dnia 14 czerwca 2016 r. Fundacja w pierwszej kolejności funkcjonuje jako podmiot ekonomii społecznej. Pomysł i idea podmiotu zrodził się jeszcze w roku 2015 jako próba stworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, którzy ze względu na długotrwałe bezrobocie lub wiek nie mogli wrócić na rynek pracy. Początkowo podmiot miał funkcjonować jako spółdzielnia socjalna, jednak ze względu na łatwiejszy proces decyzyjny i relacje pomiędzy zatrudnionymi przybrał ostatecznie formę fundacji. Kilka miesięcy trwało także poszukiwanie właściwego kierunku działania, pozwalającego skutecznie kontynuować działalność w dłuższej perspektywie czasu. Finalnie stworzyliśmy zespół posiadający z jednej strony doświadczenie w kilku zawodach budowlanych, a z drugiej w zakresie zarządzania, organizacji pracy i finansów i stanowi on trzon do dalszych działań fundacji. Otwarci jesteśmy na współpracę z innymi podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi czy samorządami w zakresie dalszego tworzenia miejsc pracy, które równocześnie pomogą wielu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym funkcjonować w grupie i powrócić do życia prywatnego i publicznego środowisku lokalnym. Determinacja i zaangażowanie osób uczestniczących w naszym przedsięwzięciu pozwalają żywić nadzieję, że zarówno nasze dotychczasowe działania jak również wiele innych celów określonych przez fundację zostaną z powodzeniem zrealizowane.

Po świadczone przez nas usługi oraz przykładowe realizacje zapraszamy na stronę www.remonter.com.pl

Cele Fundacji

Celami fundacji są działania na rzecz:

 1. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 6. działalności charytatywnej
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 8. ochrony i promocji zdrowia,w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 1,5 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej (Dz. U. z20I5 t,poz.618,788 i 905)
 9. osób niepełnosprawnych
 10. równych praw kobiet i mężczyzn

 1. osób w wieku emerytalnym
 2. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości
 3. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 5. rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 9. turystyki i krajoznawstwa
 10. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 1. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 2. promocji i organizacji wolontariatu
 3. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 5. na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których cele stafutowe są zbieżne
  z celami Fundacji

Zadania Fundacji

 • działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem
  społecznym
 • stworzenie i prowadzenia Centrum Integracji Społecznej
 • pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zagrożonych
  bezrobociem
 • pomoc psychologiczną, edukację społeczną i zawodową oraz stworzenie możliwości uczestnictwa
  w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • upowszechnianie skutecznych modeli ekonomii społecznej
 • działalność charytatywną
 • prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem
  społecznym
 • organizację wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych
 • promocję i organizację wolontariatu
 • pomoc osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych lub remontach lokali przez nich zajmowanych
 • prowadzenie zajęć z zakręsu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń zawodowych,
  poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • pozaszkolne formy edukacji
 • organizowanie i wspieranie spółdzielni socjalnych
 • organizowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,
  a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi
  w zakresie objętych celami Fundacji.

Kontakt z Fundacją

Zadzwoń do nas

Roman Jaworski – Prezes Zarządu
tel. 603-978-199

Rafał Wójcikowski – Przewodniczący Rady Fundacji
tel. 792-032-302.

Fundacja Integracji Społecznej Reditum powstała i otrzymała wsparcie w ramach projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013C/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
akses   owes-logo-nazwa_pelna-kolor-rgb
stopka